Wolfgang Amadeus Mozart (17561791), Lorenzo da Ponte (17491838)

Don Giovanni – Libretto