Willy Lange (19211993), Hans Kolditz (19231996)

Toi Toi Toi 1