Adolphe Adam (18031856)

Si J'etais Roi: Ouverture